انتشارات


 

bullet کتاب‌ها

بررسی اندیشه‌های اقتصادی امام خمینی (س)

تنظیم دبیرخانه دومین کنگره بررسی اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام خمینی (س)

سال نشر: 1380
قیمت: 30000 ريال

نگرشی بر اقتصاد اسلامی: معرفتها، ارزشها و روشها

دکتر یداله دادگر کرماجانی

سال نشر: 1378
قیمت: 50000 ريال

تجارت و توسعه

دکتر مرتضی اسدی-دکتر مرتضی قره باغیان

سال نشر: 1375
قیمت: 35000 ريال

مجموعه مقالات همایش اقتصاد و انتخابات

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1384
قیمت: 50000 ريال

مباحثی در اقتصاد انتخابات

دکتر مرتضی عزتی

سال نشر: 1384
قیمت: 50000 ريال

کتابشناسی اقتصاد اسلامی

دکتر میثم موسایی

سال نشر: 1382
قیمت: 80000 ريال

اقتصاد خرد جلد اول

دکتر پرویز داودی

سال نشر: 1374
قیمت: 34000 ريال

مباحثی در اقتصاد خرد نگرش اسلامی

دکتر حسین صادقی

سال نشر: 1375
قیمت: 45000 ريال

اقتصاد نظری و کاربردی نفت

دکتر مجید احمدیان

سال نشر: 1378
قیمت: 120000 ريال

مجموعه مقالات همایش ملی توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1387
قیمت: 50000 ريال

ربا و کاهش ارزش پول

دکتر میثم موسایی

سال نشر: 1383
قیمت: 35000 ريال

تاریخ اندیشه‌ها و عقاید اقتصادی

ترجمه: دکتر هادی صمدی

سال نشر: 1374
قیمت: 35000 ريال

مالیه عمومی و اقتصاد دولت

دکتر یداله دادگر

سال نشر: 1384
قیمت: 100000 ريال

مجموعه مقالات همایش تامین مالی کشاورزی تجربه‌ها و درسها

تنظیم مرکز تحقیق و توسعه بانک کشاورزی

سال نشر: 1382
قیمت: 40000 ريال

ماهیت اقتصاد اسلامی (مجموعه مقالات، پرسش‌ها و پاسخ‌ها)

تنظیم دکتر علی‌محمد احمدی

سال نشر: 1381
قیمت: 30000 ريال

امکان سنجی انتشار اوراق صکوک در اقتصاد ایران

دکتر امیرحسین مزینی

سال نشر: 1389
قیمت: 50000 ريال

گزارش اقتصاد اسلامی ایران سال 1394

دکتر مرتضی عزتی

سال نشر: 1395
قیمت: 80000 ريال

خلاصه مقالات اولین سمینار بازسازی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تنظیم دبیرخانه سمینار

سال نشر: 1368
قیمت: 20000 ريال

مسائل اقتصاد خرد و جوابها

نویسنده: دیوید.م. وینچ

سال نشر: 1381
قیمت: 40000 ريال

تدریس اقتصاد اسلامی

ویراستار: دکتر مرتضی عزتی

سال نشر: 1382
قیمت: 25000 ريال

مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه اقتصاد ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1380
قیمت: 40000 ريال

مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1383
قیمت: 40000 ريال

مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1385
قیمت: 40000 ريال

مجموعه مقالات چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد ایران

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1386
قیمت: 40000 ريال

مجموعه مقالات اولین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1379
قیمت: 30000 ريال

مجموعه مقالات دومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1382
قیمت: 30000 ريال

مجموعه مقالات سومین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1382
قیمت: 40000 ريال

مجموعه مقالات چهارمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1384
قیمت: 40000 ريال

مجموعه مقالات پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1386
قیمت: 45000 ريال

مجموعه مقالات ششمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

تنظیم دبیرخانه همایش

سال نشر: 1388
قیمت: 50000 ريال

مجموعه مقالات اولین سمینار بازسازی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

تنظیم دبیرخانه سمینار

سال نشر: 1371
قیمت: 20000 ریال

پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه‌داری

دکتر ایرج توتونچیان

سال نشر: 1379
قیمت: 45000 ریال