نشست های اقتصاد اسلامی


 
 1. اولین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان ماهيت اقتصاد اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد- دی ماه 1379.
 2. دومین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان تاثير انديشه های دينی بر دانش اقتصاد، دانشگاه تبریز- شهریور ماه 1381.
 3. سومین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، دانشگاه بابلسر- شهریور ماه 1381.
 4. چهارمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان نظريه پردازی و تحلیل نظريه های موجود در اقتصاد اسلامی، دانشگاه اصفهان- ارديبهشت ماه 1382.
 5. پنجمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان زمینه ها و موانع اجرای اقتصاد اسلامی، دانشگاه سيستان و بلوچستان- آذر ماه 1383.
 6. ششمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان تقويت وضع موجود یا طراحی رشته اقتصاد اسلامی، دانشگاه شهيد باهنر کرمان- اردیبهشت ماه 1386.
 7. هفتمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان الزامات برگزاری دوره های آموزشی اقتصاد اسلامی، دانشگاه شیراز- اردیبهشت ماه 1387.
 8. هشتمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان راهکارهاي توسعه رشته اقتصاد اسلامي در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، دانشگاه تبريز- اردیبهشت ماه 1388.
 9. نهمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان شیوه های مناسب برگزاری رشته اقتصاد اسلامی: با تأکید بر تحصیلات تکمیلی، دانشگاه فردوسی مشهد- اردیبهشت ماه 1389.
 10. دهمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان تدوین متون درسی اقتصاد اسلامی، دانشگاه بوعلی همدان-خرداد ماه 1390.
 11. یازدهمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان ارزیابی منابع و مدرسان رشته اقتصاد اسلامی، دانشگاه ارومیه، مهر ماه 1391.
 12. دوازدهمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان جایگاه دولت در آینده پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامی، دانشگاه سمنان، آبان ماه 1392.
 13. سیزدهمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان ویژگی های بایسته کتاب درسی اقتصاد اسلامی، با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، اسفند ماه 1393.
 14. چهاردهمین نشست متخصصان اقتصاد اسلامی، با عنوان چالش ها و فرصت های تحول در رشته اقتصاد، با همکاری محقق اردبیلی، مهر ماه 1395.