نشست های اقتصاد پنهان


 
عنوان نشست ارائه دهنده
1- ابعاد و مفاهیم اقتصاد غیررسمی دکترحسین صادقی
2- بررسی پدیده قاچاق کالا در استان سیستان و بلو چستان( با تأکید بر شهرستان های زاهدان و زابل ) دکتر علی حاجی نژاد
3- پول شویی و آثار اقتصادی آن دکتر نادر مهرگان
4- پول شویی: آثار و ضرورت مقابله آن دکتر فرهاد رهبر
5- برآورد اقتصاد پنهان (اقتصاد سایه ای) در ایران و مقایسه روند بین المللی دکتر علیرضا شکیبایی
6- حجم اقتصاد غیررسمی در ایران دکتر مداح
7- بررسی روند و ساختار بخش غیررسمی در اقتصاد ایران دکترمحسن رنانی
8- بررسی و برآورد حجم دلارهای در گردش در اقتصاد ایران و پدیده قاچاق ارز دکتر محمد لشکری
9- اثر الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO و شفاف سازی قوانین تجاری دکتر امیدبخش
10- نظریه شهرک های صنعتی و مرزی و تأثیر آن بر امنیت ملی، اقتصادی، اشتغال زایی و ... در نواحی مرزی دکتر سلیمیان
11- پلیس بین الملل و قاچاق کالا دکتر عزیزی
12- اقتصاد غیررسمی و مقوله اشتغال دکتر بختیاری
13- اثر برخی مؤلفه های غیررسمی در امنیت اقتصادی ایران دکتر مرتضی عزتی
14- فضای کسب و کار سرمایه اجتماعی و اقتصاد پنهان و قاچاق آقای سید محمدحسن مصطفوی