حوزه ریاست


 
  • رئیس پژوهشکده
  • عباس عصاری آرانی
  • معاون پژوهشی
  • امیرحسین مزینی
  • مدیر اجرایی
  • سید محمدحسن مصطفوی منتظری