دوره های دانش افزایی


 
 1. حقوق شهری و قوانين شهرسازی
 2. آشنايی با طراحی محيط و منظره
 3. مباحثی پيرامون پارك‌ها و فضای سبز (تفرجگاه‌ها)
 4. مديريت شهری
 5. مديريت امور فرهنگی و اوقات فراغت
 6. مديريت خدمات شهری
 7. طرح‌ها و برنامه‌های شهری
 8. سيستم‌های حمل و نقل شهری
 9. سيستم‌های اطلاعاتی شهری
 10. بهسازی و نوسازی بافت‌های قديمی و فرسوده
 11. طراحی فضاها و مبلمان شهری
 12. شورای محلی و نقش آن
 13. روابط عمومی
 14. مبانی برنامه‌ريزی طراحی زيرساخت‌های شهری
 15. اداره امور شهرداری‌ها
 16. آموزش آشنايی و بهره‌برداری از سيستم اطلاعات جغرافيايی مرزی BND GIS
 17. طراحی فضاها، مبلمان شهری و پارک‌ها
 18. مديريت امور فرهنگی و اوقات فراغت
 19. برنامه‌ريزی شهری
 20. ماده 136 قانون برنامه سوم
 21. محيط زيست شهری
 22. سيستم‌های حمل و نقل شهری
 23. آشنايی با GIS و كاربرد آن
 24. بهسازی و نوسازی بافت‌های قديمی و فرسوده
 25. شوراي محلي و نقش آن
 26. بودجه‌ريزی عملياتی در شهرداری‌ها (بیش از 20 مورد)
 27. مواد زايد جامد شهری
 28. مشارکت شهروندان در طرح‌ها و برنامه‌ها
 29. آشنايی با طرح‌های جامع، تفصيلی و ساختاری راهبردی
 30. IT و نقش آن در شهر
 31. اسكان غيررسمی و اقتصاد غيررسمی شهری (برخورد، مكان‌گزينی و ...)
 32. اصول و چارچوب‌های مديريت جامع سوانح و بلايا
 33. برنامه‌ريزی پيشگيری از سوانح و بلايا
 34. برنامه‌ريزی آمادگی در برابر سوانح و بلايا
 35. واكنش در برابر سوانح و بلايا
 36. برنامه‌ريزی بازسازی پس از سوانح و بلايا
 37. منطق فازی و رگرسيون فازی
 38. شبكه‌های عصبی مصنوعی (ANN)
 39. الگوريتم ژنتيك (G.A)
 40. روش‌های تركيبی (شبكه عصبي مصنوعی و فازی و الگوريتم ژنتيك)
 41. روش‌های پيش‌بينی (تك متغيره،‌ چند متغيره، ARIMA, ESR)
 42. تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE)
 43. تاكسونومی عددی و تحليل مؤلفه‌های اصلی
 44. اقتصاد شهری و برنامه‌ريزی شهری
 45. روش‌های پيش‌بينی درآمدها، هزينه و آشنايی با نرم افزار Eviews 6
 46. ارزيابی اقتصادی زيست محيطی پروژه‌های شهری
 47. روش‌های نو در برنامه‌ريزی شهری
 48. مديريت شهری (مبانی نظری و تجربه کشور ترکيه)
 49. رهيافت‌های جديد در بودجه شهرداری
 50. اصول و روش‌های حسابداری قيمت تمام شده (با تاکيد بر کاربرد در شهرداری‌ها)
 51. برنامه‌ريزی استراتژيک در شهرداری‌ها
 52. روش‌های توسعه منابع درآمدی شهرداری‌ها و تامين مالی طرح‌های شهری
 53. طراحی فضا و مبلمان شهری
 54. تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر بودجه شهرداری‌ها
 55. جهاد اقتصادی در مدیریت شهری
 56. اقتصاد سلامت
 57. مدیریت هزینه و بودجه‌ریزی عملیاتی
 58. مبانی و کارگاه عملیاتی تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی
 59. دوره مقدماتی آموزش تئوری و عملی مدیریت و ارزیابی عملکرد