ساختار سازمانی


 

پژوهشکده اقتصاد

 

گروه های پژوهشی

پژوهشی اقتصاد ایران و توسعه

پژوهشی اقتصاد اسلامی

پژوهشی اقتصاد کشاورزی

پژوهشی برنامه ریزی شهری-منطقه ای

پژوهشی اقتصاد پژوهش

 

واحد پژوهشی

امور پژوهشی

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

 

واحد اداری و مالی