کارمندان


 
 • محمد نوروزی
 • مدیر داخلی فصلنامه تحقیقات اقتصادی
 • 82883911
 • مرضیه ارغوانی
 • متصدی امور دبیرخانه / حروفچین
 • 3910
 • عین اله پرهیزکار
 • خدمات
 • 3914
 • زهرا سقاء
 • متصدی امور دبیرخانه / حروفچین
 • مریم طالبی
 • مدیر اجرایی فصلنامه تحقیقات اقتصادی
 • 3907
 • محمدحسین قنبری
 • خدمات
 • 3903